Underhållsplan BRF – ny lag gör det nödvändigt

En fastighetsbesiktning hjälper dig att avgöra status

Att upprätta en teknisk underhållsplan för sin bostadsrättsförening har många fördelar. En underhållsplan upprättas efter en analys av fastighetens skick. I underhållsplanen dokumenteras vilka behov fastigheten har. Det kan till exempel handla om när nästa fönsterbyte ska ske, om det är lämpligt med fasadrenovering inom tidsperioden planen täcker eller om det är aktuellt med ett stambyte.

Utan en underhållsplan är det mycket svårt för en BRF att få kontroll över sin ekonomi. Oavsett i vilken form skötsel och drift av en fastighet förvaltas behövs ramar och planering för när och hur såväl större som mindre arbeten behöver utföras. Först då kan en budget påstås vara välgrundad och verklighetsförankrad. En underhållsplan ser till fastighetens behov över lång tid, vilket gör det möjligt att prioritera kostnader efter behov.

Att en BRF har en bra ekonomi med god framförhållning påverkar medlemmarna i föreningen positivt. Det minskar till exempel risken för ovälkomna och överraskande avgiftshöjningar, när viktigt underhållsarbete i fastigheten plötsligt blivit akut. En grundlig underhållsplan föregås alltid av besiktning av fastigheten och baseras på fastighetens faktiska behov.

Lag om underhållsplaner skapar ekonomisk trygghet för BRF

Den nya lagen bör anses vara en välkommen extra trygghet för bostadsrättsinnehavare i hela landet. Lagen (baserad på proposition 2021/22:171) gör det nämligen nödvändigt för samtliga svenska bostadsrättsföreningar att upprätta en teknisk underhållsplan för sina fastigheter som sträcker sig över 50 år. Utöver rent underhåll ingår även återinvesteringsbehov i den nu obligatoriska underhållsplanen.

En underhållsplan ska vara en såväl teknisk som ekonomisk beskrivning av vad som är att förvänta för fastigheten under den kommande perioden. I underlaget för propositionen understryks värdet av att sätta de tekniska underhållsbehoven i direkt förhållande till en BRF:s ekonomi för att skapa ökad trygghet och förståelse bland medlemmarna gällande exempelvis årsavgifter till föreningen.

I lagförslaget ingick inte något direkt krav på att en BRF skulle behöva hålla sin underhållsplan uppdaterad efter givna tidsintervall. Detta ansågs kunna skapa onödig administration hos till exempel mindre föreningar, men man menade också att det var sannolikt att BRF:er självmant skulle vilja hålla sina underhållsplaner uppdaterade när de väl var upprättade. Detta med tanke på de många fördelarna en uppdaterad underhållsplan innebär för föreningarna.

Underhållsplan BRF – ny lag gör det nödvändigt

Underhållsplan BRF – rätt åtgärder i rätt tid ger kontroll och säkerhet

Vi på Mats Forslund Konsult har under många år arbetat med underhållsplaner för bostadsrättsföreningar, och välkomnar självklart den nya lagen som innebär att fastighetsägaren är tvungen att ha full kontroll på underhållskostnaderna, de akuta, de eftersatta och de planerade. Vi vet av erfarenhet vilken positiv skillnad en väl upprättad underhållsplan kan göra för en bostadsrättsförening, och att det ofta upplevs som en stor lättnad att få sin fastighet grundligt besiktigad och alla kommande renoverings- och underhållsbehov tydligt formulerade och planlagda.

Vi vet också hur lätt det är att underhållet av en fastighet blir eftersatt om det inte finns en tydlig tidsplan för när renoveringar och underhåll ska göras. Det är lätt att tiden går fortare än man tror. Tyvärr kan det som en gång var ett enkelt underhållsbehov utveckla sig till ett kostsamt renoveringsprojekt om det vill sig illa. Med den nya lagen om underhållsplaner för BRF i hamn, kan dock medlemmar i svenska bostadsrättsföreningar känna sig trygga med vilken ekonomi de och föreningen har framför sig.

I de underhållsplaner vi på Mats Forslund Konsult upprättar ingår allt som behövs för att följa kommande lag om teknisk och ekonomisk plan för BRF. I underhållsplanen ingår fastighetsbesiktning från certifierade besiktningsmän, behovsanalys och en tydligt formulerad plan för vad som behöver göras i fastigheten under många år framöver.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information om underhållsplaner.

FAQ

Kan man göra en underhållsplan själv?

Det finns inga formella hinder för att upprätta en underhållsplan på egen hand. Det är dock inte att rekommendera, eftersom en underhållsplan för fastigheter kräver mycket god teknisk och ekonomisk kompetens inom fastighetsservice och byggnadskonstruktion. Innan underhållsplanen upprättas behöver fastigheten besiktigas av en certifierad besiktningsman. Mats Forslund Konsult hjälper dig med allt du behöver för en fullständig och professionell underhållsplan som följer branschstandard och lagstiftning.

Måste man ha en underhållsplan?

1 januari 2024 träder en ny lag i kraft som kräver att bostadsrättsföreningar upprättar en underhållsplan för fastighetens behov de kommande 50 åren. Underhållsplanen ska behandla både ekonomi och teknik.

Vad kostar en underhållsplan BRF?

Mats Forslund Konsult arbetar alltid utifrån varje BRF:s enskilda förutsättningar. Eftersom alla fastigheter är olika kan vi inte ge ett generellt fast pris på underhållsplaner. Välkommen att kontakta oss för en kundanpassad offert.

Kontakta oss här